جوانی نزد آیت الله شیخ حسنعلی اصفهانی(نخودکی) آمد و گفت : سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما میخواهم. قفل اول اینست که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم. قفل دوم اینکهدوست دارم کارم برکت داشته باشد. قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت به خیر شوم . شیخ فرمود: برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت رااول وقت بخوان. برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان. جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟؟!! شیخ نخودکی فرمود: نماز اول وقت شاه کلید است