للحق

پست «استاد پناهیان/ خدا کار کارمندی را قبول نمی کند !» در عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما AmmarName.irمنتشر شد:

http://www.old.ammarname.ir/link/25735

پست «استاد پناهیان/ چرا در خط مقدم نمی جنگید» درعمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما AmmarName.irمنتشر شد:

http://www.old.ammarname.ir/link/26453

پست «استاد پناهیان/ انتظارات بیجا از ولی فقیه» درعمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما AmmarName.ir منتشر شد:

http://www.ammarname.ir/node/6796

پست «صوت/شهید چمران در بیان استاد پناهیان» درعمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما AmmarName.ir منتشر شد:

http://www.ammarname.ir/node/29489