للحق

آسمان ببار . . . بیا باهم بباریمـــ . . .

دلم باران باران میخواهد تا بشوید گرد و غبار دل گنه کار را . . .

مشهد

پ.ن: باشه من بی لیاقت ولی شما که میگن رئوفی . . .