برخی از خصوصیات رئیس جمهور مطلوب

1-    کاری بودن

2-    مردمی بودن

3-    مقاوم بودن

4-    ارزشی بودن

5-    باتدبیر بودن

6-    پایبند به قوانین و مقررات بودن

7-    درد مردم را احساس کردن

8-    طبقات مختلف مردم را دیدن