دستاوردهای حضور مردم در صحنه

1-    مصونیت‌بخشی به نظام اسلامی و کشور

2-    تقویت عوامل قدرت و قوّت در درون ما

3-    پیشرفت علم ما

4-    پیشرفت بصیرت ما

5-    پیشرفت سازوکارهاى مدیریت ما