للحق

این دل دل ما، غنچه سر بست شماست

و خادمتان ، نوکر دربست شماست

این دل نشود رام کمند هر کس،

ماراست دلی که، قلق اش دست شماست

مشهد