للحق

رهبر معظم انقلاب طی حکمی دکتر سعید جلیلی را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند.