للحق

بالت اگر شکست غمت مباد!

شهادت، بال نمی خواهد!

حال می خواهد . . .

بال را پس از شهادت می دهند نه پیش از آن . . .