هوالعالم

وقتی تلفن روی آیفون باشه هر حرف و سخنی میزنی؟

یادت باشه عالم روی آیفونه، هم صوتی و هم تصویری!

خداوند هم صدای ما را می شنود و هم تصویر ما را می بیند!

انَ اللهَ بِعِبادِهِ خَبیر بَصیر

خداوند نسبت به بندگان خود هم با خبر است و هم بینا