للحق

چترباز ها چه لذتی میبرند از سقوط، هرچه ارتفاع بیشتر سقوط برای آنها لذت بخش تر؛ می گید چرا؟

چون پشت آنها به چتر گرم است.

ایمان چیزی شبیه به چتر نجات است.

کسی که ایمان دارد دیگر از سقوط و افتادن و تهدید هیچ هراسی ندارد.

این است که قرآن کریم می فرماید:

یا ابُّهَا الذّین آمَنوُا آمِنوُا

ای کسانی که ادعای ایمان دارید حقیقتا ایمان بیاورید