هوالعالم

نام تو بر زبان من آمد زبانه شد

سیل گدازه های خروشان روانه شد

گفتم به خاک نام تو را جنگلی سرود

گفتم به شعر نام تو را عاشقانه شد

گفتم به راه نام تو را رفت و رفت و رفت

گفتم به لحظه نام تو را جاودانه شد

این حرف ها که همهمه ای در غبار بود

باران نرم نام تو آمد ترانه شد