للحق

چفیه یعنی در ولایت حل شدن

نقشه روبه دلان مختل شدن

چفیه ای از چفیه ها جامانده است

روی دوش شیر تنها مانده است

چفیه ها را پر کنید از اعتبار

پر کنی از عشق رهبر، کوله بار

کوله بارِ بی محبت، بار نیست

چفیه ی تنها، خم اسرار نیست

چفیه یعنی کنج سنگر سوختن

در خط زیبای رهبر سوختن

چفیه یعنی عصر زیبای علی

بوسه باران کردن پای علی

چفیه ها باید ولایت جو شوند

وقت شب سجاده ای خوشبو شوند

بی علی رویان اسیر ماتمند

بی ولایت زادگان محو غمند