نوکر آن نیست که در کیسه پشیزی دارد

نوکر آن است که ارباب عزیزی دارد...