بسم الله

ذهن بیدار؛
میدانى ذهنت که بیدار باشد، نتیجه اش چه میشود؟
میشوى مصداق آیه ى شریفه ى " و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون"...

میدانى چگونه؟
ذهنِ بیدار، مانع گناه میشود؛
چرا که تو را جز به راه رضاى حضرت معبود، راهنمایى نمیکند،
و اگر در این مسیر آمدى،
تمام رفتار و کردار و اعمال و شئوناتت میشود عبادت...

خوابت، خوراکت، تفکرت، همه چیزت میشود عبادت...

اما ذهنِ بیدار ساده بدست نمى آید؛
باید از انجام محرمات دورى گزینى؛
خواه عینى، خواه مجازى،
خواه صحبت و بگو بخندى مجازى باشد،
خواه غیبت مجازى، خواه تخریب مجازى یک شخصیت...

پس بدان و آگاه باش به لوازم ذهنِ بیدار، على الخصوص در دنیاى مجازى...

برگرفته از صفحه اینستاگرامِ تقوا در فضای مجازی