للحق


        سلام حضرت دلبر...

سلام قرص قمر...

        زمین که لطف ندارد

از آسمان چه خبر؟


دریافت با کیفیت کامل


منبع: MimAlef.ir