للحق

کبوترِ کوی تو شدن،
همیشه آرزوی بلندیست...
و من،
گرچه اسیرم،
بلندانه آرزوی کوی تو دارم...

مشهد