للحق

حال و هوای این روز های مصر و سوریه را که می بینم، بیشتر از گذشته خدا را به خاطر وجودتان شکر می کنم؛ خوش به حال ما، کسی را داریم که حرفش همه وقت حسن ختام همه اختلاف هاست . . .