هوالعالم

ما دور مداری از خطر می گردیم

تا صبح به دنبال سحر میگردیم

سوگند به لاله ها که همچون خورشید

زرد آمده ایم و سرخ بر می گردیم