للحق

نـه در هـنـدسـه تـعـریـف مـی شـود شـش گـوشـه ات
نـه در ادبـیـات مـی گـنـجـد لـحـظـه گـره خـوردن دل در مـشـبـک ضـریـح
از هـنـدسـه و ادبـیـات دسـت شـسـتـه ام
تـنـهـا کـربـلایـت را مـی خـواهــم...

کربلا