تاریخ ز تکرار خودش گریان است

با نوح بگو که نوبت طوفان است

از مرقد حجر بن عدی فهمیدم

از چیست مزار فاطمه (س) پنهان است