دوباره فتنه از پور خُثَیمه..

دوباره دست نامرد اُمیّه...

خدا جانم تو بستان گر بیفتد...

خَشی بر گنبد و صحن رقیه "س"...