للحق

حتما قرار شاه و گدا هست یادتان

آری همان شبی که زدم دل به نامتان

مشهد حرم ورودی باب الجوادتان

آقا دلم عجیب گرفته برایتان

مشهد