للحق

:: ماوقع روز پنجم ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ::

:: ساعت  11:32  / 21 اردیبهشت 92 ::

علی‌اکبر جوانفکر مشاور سابق رئیس‌جمهور هم برای ثبت‌نام در انتخابات یازدهم وارد وزارت کشور شد.