للحق

منبری یا نوحــه‌خوان یا ســینه‌زن یا گـــریه‌کن

هر چه منصب بود یک جا زیر پرچم جمع شد
چای تلخ روضه زخم قلب ما را خوب کرد

حبه‌ی قندی به مــا دادند و مرهم جمع شد

چای روضه