للحق

کربلا،کربلا،کربلا

کربلا 4

کربلا 5

با یک کربلا می توان شهید شد، با این همه نه؟

علی اکبر بقائی

کربلا