اگـــــر از گــــناه "مطــــهـــّــری" ؛

"رجــــایــــــی" هســــتــــ که "بهـــــشـــتـــی" شــــوی...

اگـــر "بــــاهــــنــر" شـــهــادتــــ آشـــنـــایـــی ؛

" مــفــتـــح" درهـــای بــهــشــتـــ خـــواهــــی بـــود...

اگــــــربــا "هـــمــــتــــ" تـــقـــوا پـــــیـــشــــه کــنـــی؛

" صــــــــیــّــــاد" دلــــهــامیـــــگـــردی....